Bransjerådet for epostmarkedsføring

BRANSJENORM

Medlemmer av NORDMA, IKT-Norge og INMA har utarbeidet et sett med retningslinjer for hva som menes med god e-postmarkedsføring. Bakgrunnen og formålet med disse retningslinjene er å heve standarden på all masseutsendt e-post, inkludert e-postmarkedsføring i Norge. Vi ønsker å sette en standard som går utover dagens minimumskrav i markedsføringsloven for å bedre leveringskvaliteten og e-postkanalens omdømme.

 

Leverandøren forplikter seg til å ta en proaktiv rolle mot sine kunder. Man skal informere sine kunder om hva som er god praksis i henhold til bransjenormen Bra e-post, og man skal hjelpe de dersom de gjør noe galt.

 

Følgende krav er satt til all e-postmarkedsføring:

 

1. «All utsendelse av e-post skal bygge på mottakerens samtykke. Dette gjelder også «post@» -adresser. Samtykket skal være informert, uttrykkelig og frivillig. (Ref. MFL§ 15).»
Med samtykke menes en «aktiv, informert og frivillig erklæring fra mottakeren om at vedkommende ønsker å motta markedsføringshenvendelser via e-post» (Ref. MFL§ 15).

Når samtykke innhentes skal det påses at informasjon blir gitt slik at vedkommende forstår hva det samtykkes til. Hvis tilstrekkelig informasjon ikke kan gis i forbindelse med innhenting av samtykke, skal informasjonen gis ved første e-postutsendelse.

Vi anbefaler at det sendes en bekreftelse per e-post etter at samtykket er gitt som klart beskriver hva vedkommende vil motta i fremtiden.

Det stilles ikke krav til samtykke ved «eksisterende kundeforhold» (Ref. MFL§ 15, 3. ledd).

 

2. «Det skal tydelig merkes hvem som er avsender for utsendelsen»
Enhver utsendelse skal alltid tydelig merkes med hvem som er avsender for utsendelsen. Det skal fremgå organisasjonsnummer, fysisk adresse og kontaktinformasjon.

 

3. «Dokumentasjon av samtykke»
Godkjente aktører av Bra e-post skal informere sine kunder om kravene til dokumentasjon av samtykke. Målet er at kundene skal kunne dokumentere kilden for samtykket og tidspunktet for innhentet samtykke.

Det anbefales videre at informasjon om hvorfor vedkommende mottar e-posten skal fremgå i alle utsendelser.
Eksempler:
«Du mottar denne e-posten fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev med adressen navn@epost.no».
«Du mottar denne e-posten til navn@epost.no fordi du er kunde av Firma».

 

4. «Ved enhver utsendelse skal det fremgå hvordan man melder seg av fremtidige utsendelser. Avmeldinger skal være virksom innen 24 timer»
Hvordan man kan melde seg av fremtidige markedsføringshenvendelser skal fremkomme klart og tydelig i enhver utsendelse. Avmeldinger skal til enhver til etterleves. Avmeldingen skal være virksom innen 24 timer.
Ved avmelding skal det komme opp en kvitteringsside der avmeldingen bekreftes og hvilken e-postadresse avmeldingen gjelder.

 

5. «Listegrunnlaget skal til enhver til være oppdatert og inneholde kun gyldige mottakere»

Listegrunnlaget skal vedlikeholdes. Listegrunnlaget skal kun inneholde aktive kunder og mottakere med aktivt samtykke. Uriktige e-postadresser (bounce) skal fjernes før neste utsendelse.

 

Plattformleverandørene står ikke ansvarlig for handlingene til sine kunder. Som godkjent aktør i denne bransjenormen forplikter plattformleverandørene seg til å drive informasjonsarbeid og bistand ovenfor sine kunder.